AWBZ

In Nederland is iemand door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg die hij of zij nodig heeft. Op het moment dat iemand zich verzekert voor de Zorgverzekeringswet wordt je automatisch ingeschreven voor de AWBZ.

Wat is Zorg in Natura (ZIN)

Dit is een financiële AWBZ regeling, waarbij het zorgkantoor het geld bedrag voor u beheert. Zelf kunt u aangeven bij welke zorgaanbieder u de zorg wilt inkopen. U hebt zelf dan geen administratieve rompslomp bij het inkopen van de juiste ondersteuning.
De zorgaanbieder die de zorg levert moet wel een AWBZ erkende zorginstelling zijn en aan all richtlijnen voldoen.
Stichting Het Middelpunt heeft sinds 2009 een AWBZ erkenning voor begeleiding en behandeling.
Dit jaar hebben we met het zorgkantoor afspraken gemaakt dat we de volgende producten kunnen aanbieden:

  • H 153: Gespecialiseerde begeleiding voor mensen met een autisme stoornis, ADHD of andere soortgelijke problematieken.
  • H157: Begeleiding van kinderen of jongeren met een verstandelijke beperking en probleemgedrag gericht op de persoon zelf en zijn volledige context. Het hele gezin nemen we mee in deze begeleiding.

Wil u hier gebruik van maken kan u dat aangeven bij de indicatiesteller van jeugdzorg of centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Naast Zorg in Natura (ZIN) bestaat er ook;

  • Persoonsgebonden Budget (PGB) Op onze site kan u daar meer informatie over vinden.
  • Combinatie van Persoonsgebonden Budget & Zorg In Natura

ZIN geeft u op een eenvoudige manier die ondersteuning die u zo nodig heeft zonder de bijbehorende administratie. Deze administratie neemt het zorgkantoor en de zorginstelling voor zijn rekening. Blijkt na verloop van tijd dat de ZIN-regeling toch niet bij u past, dan kunt u altijd weer in aanmerking komen voor een PGB. U heeft hiervoor wel een geldig indicatiebesluit nodig.

Voorwaarden voor ontvangen van Zorg in natura (ZIN)

  • Geldige grondslag

Een grondslag is een aandoening, beperking of handicap als gevolg waarvan op één of meerdere vormen van zorg kan zijn aangewezen. Grondslagen voor de AWBZ zijn;

1. een ‘somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking’

2. een ‘verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap’

  • U krijgt alleen zorg wanneer met argumenten aangegeven kan worden waarom de voorliggende voorzieningen deze zorg niet kunnen leveren.

Als de zorg waarop een verzekerde is aangewezen kan worden bekostigd op grond van een andere wettelijke regeling, is er geen aanspraak op de AWBZ. In de praktijk wordt dit wel aangeduid met de term: “wettelijk voorliggende voorziening”. Die term is in zoverre niet helemaal correct dat er geen sprake hoeft te zijn van een voorziening die ook daadwerkelijk beschikbaar is. Het gaat er om dat een bepaalde vorm van zorg tot een ander domein behoort, bijvoorbeeld onderwijs of welzijn, en op een andere titel bekostigd kan worden. Als het verantwoordelijke orgaan in gebreke blijft moet de verzekerde zich tot het orgaan wenden dat die voorziening moet leveren. Het gaat achtereenvolgens om de volgende wetgeving: Zorgverzekeringswet, Wetgeving op het gebied van Onderwijs, Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet op de Jeugdzorg, Wet Arbeid en Zorg, Wetgeving op het terrein van Justitie. Als een verzekerde beroep kan doen op een subsidie is dat ook een voorliggende voorziening. In het onderwijs bestaat de “subsidieregeling leerling-gebonden financiering middelbaar beroepsonderwijs”.

  • U krijgt alleen zorg voor die zorg die méér is dan ‘gebruikelijk’.

Mensen die in een sociale relatie met elkaar staan, worden geacht elkaar bepaalde zorg te bieden. Dat heet gebruikelijke zorg. Te denken valt aan; gezamenlijke huishouding, persoonlijke verzorging van partners voor elkaar, gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen e.d. Mantelzorg is niet-verplichte zorg die mensen zonder tegenprestatie aan elkaar willen bieden.


Zorgfuncties

De verschillende vormen van zorg en begeleiding die u kunt aanvragen heten ‘zorgfuncties’. Binnen de AWBZ zijn er 5 zorgfuncties, namelijk:

o Persoonlijke verzorging;
o Verpleging;
o Begeleiding;
o Verblijf Tijdelijk
o Behandeling;

Hulp bij het huishouden gaat via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het CIZ voert de WMO niet uit, dat doet de gemeente. Via de WMO worden huishoudelijke zorg en voorzieningen/hulpmiddelen geregeld.

Zorgklassen

Iedere zorgfunctie kent een aantal zorgklassen; uren, dagdelen of etmalen. Bijvoorbeeld;
aantal uren per week
o klasse 1 0 – 1,9 uur per week
o klasse 2 2 - 3,9 uur per week
o klasse 3 4 - 6,9 uur per week etc.
aantal dagdelen per week
o klasse 1 1 dagdeel per week
o klasse 2 2 dagdelen per week etc.
aantal etmalen per week
o klasse 1 1 etmaal per week
o klasse 2 2 etmalen per week

Het Middelpunt kan u begeleiden in het aanvragen van ZIN. Vrijblijvend kunt u informeren wat uw mogelijkheden zijn. Klik hier en stel uw vraag via de mail. Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen met uw vragen.